OSGB Danışmanlığı

İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı, Sağlık Personeli

İşyeri Hekimliği

- İş Sağlığı dosyasının oluşturulması ve takibinin yapılması,

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna sağlık konularında destek olunması,

- Yönetici ve çalışanlara sağlık eğitimlerinin verilmesi,

- Risk Değerlendirmesi çalışmalarından Risk Değerlendirme Ekibine katılması,

- DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) listesi çıkarılarak düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi,

- Acil Durum ekipleri oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi,

- Yıllık eğitim planı çıkarılarak (4-7 arası eğitim konusu) eğitimlerin verilmesi,

- Yıllık çalışma planı oluşturulması ve İSG Kuruluna sunulması,

- İşe giriş raporları ve periyodik sağlık raporlarının yapılması,

- İşletme içi sağlık denetimlerinin yapılması,

- İşletme içi hijyen denetimlerinin yapılması (Soyunma odaları, yemekhane vb.)

- İşyeri Hekimi tarafından koruyucu hizmetler verilmesi,

- İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanın yıllık değerlendirme raporları hazırlanarak işverene sunulması,

- Talep edilmesi halinde Yönetim Kuruluna rapor sunulması,

- Sağlıkla ilgili konularda Risk Değerlendirmesinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,

- Acil Eylem organizasyonu ve uygulamalarında sağlık çalışmalarının da eksiksiz yürütülebilmesi için çalışmalar yapılması.

 

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

- Risk Analizi & Değerlendirmeleri

a. İşyerindeki ortam, makine, tezgâh, çalışma koşulları ve çalışma biçimlerinden kaynaklanan mekanik, fiziksel ve kimyasal risklerin belirlenerek çözüm önerileri ile birlikte raporlanması,

b. Toplu koruma önlemlerinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımlarının belirlenmesi,

c. İşyerinde yapılacak inceleme ve gözlem sonuçlarına ile risklerin belirlenmesi,

d. Çalışanların kurallara uyumu, kişisel koruyucu kullanımı, alınan önlemlerin yeterliliği gibi konularla izleme ve denetleme fonksiyonlarının sürdürülmesi için danışmanlık yapma.

- Sistem Oluşturulması ve Devam Ettirilmesi

a. İSG yasal gerekliliklerinin tespiti,

b. İSG görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

c. İSG kontrol prosedürlerinin oluşturulması,

d. İSG kaza, olay ve uygunsuzluk raporlama sistematiğinin belirlenmesi,

e. İSG Dokümantasyonun hazırlanması ve uygulamaya dönük geliştirilmesi,

f. Çalışanlardan “Çalışan Katılımlı Tehlike Tespit Formu” ile tehlike ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasına dönük görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi,

g. Uyarı levhaları tespitleri,

h. Yangını önleme çalışmalarının yapılması.

- Belgelendirme ve Raporlandırma

Mevzuat hükmü gereğince hazırlanması gerekli;

a. “Yıllık Çalışma Planı”,

b. “Yıllık Değerlendirme Raporu”,

c. “İş kazası İnceleme Raporu”,

d. “Kişisel Koruyucu Risk Tablosu”,

e. KKD Zimmet Tutanağı

f. İSG İhtarname Tutanakları

g. “İç Yönetmelik”, vb. rapor ve planların hazırlanması.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları

Çalışma Koşulları, biçimleri, ortam, makine ve tezgâhlar ile fiziksel ve kimyasal etkenler için “İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları” nın hazırlanması.

- Özel İzin Belgeleri ve Formlar

a. “Sıcak İş İzni”

b. “Elektrik İş İzni”

c. “Patlayıcı Ortam Çalışma İzni”

d. “İş kazası Bildirim Formu”

e. “İş kazası İnceleme Formu”

f. “Havalandırma Sistemleri Kontrol Formu”

g. “Forklift Kontrol Formu”   vb. özel çalışma izin talimat ve formlarının hazırlanması.

- Eğitim  

a. Yıllık Eğitim Planı”nın Hazırlanması,

b. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi,

c. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Eğitiminin Verilmesi,

d. Aylık yasal eğitimlerin verilmesi,

e. İşe giriş Oryantasyon Eğitimlerinin verilmesi,

f. Personel ve İdari Kadro Çalışanlarının Eğitimlerinin Verilmesi,

g. Eğitim Ölçme ve Değerlendirilmesinin Yapılması.

- Acil Durum Planı

a. Acil Durum Planının Hazırlanması,

b. Acil Durum Planı Ek Talimatların Hazırlanması,

c. Acil Durum Kontrol Merkezi ve Acil Durum Ekiplerinin Eğitimlerinin Verilmesi,

d. Acil Durum tatbikatının yapılması.

 

Sağlık Personeli

Kuruluşlara OSGB Bünyesinde görevlendirilen Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Sağlık Personeliyle hizmet vermekteyiz.

Bu hizmetlerin yürütümü sırasında şirket içi yazılımları kullanarak aşağıda genel hatlarıyla tanımlanmış faaliyetleri yürütmekteyiz.

Diğer sağlık personelinin görevleri

Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, veri toplama ve gerekli kayıtları tutma işleri yapmakta,

b. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazma ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olma görevlerini yerine getirme,

c. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlama,

d. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

e. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışma,

f. İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütme.